Volg de verhalen

Pieter Pourbus en de vergeten meesters

Ten tijde van deze kaart is de gouden eeuw van Brugge voorbij, ook voor kunstenaars. De afzetmarkt is veranderd en de zestiende-eeuwse Brugse meesters werken in de schaduw van hun voorgangers, de Vlaamse primitieven. Er ontstaat een geheel eigen stijl in Brugge en meesters als Ambrosius Benson, Lancelot Blondeel, Pieter Pourbus en de familie Claeissens gebruiken het roemrijke artistieke verleden als inspiratiebron. Ontdek op de kaart waar hun ateliers waren, waar ze woonden, waar ze hun sociale netwerken opbouwden en waar hun werken oorspronkelijk hingen!

Een emmertje water halen

Een belangrijke taak van een groeiende stad is het in bedwang houden het optimaal benutten van het beschikbare water. Zo werden onder meer sluizen gebouwd om het waterpeil in de stad te kunnen controleren. Maar nog veel indrukwekkender waren de moerbuizen die de Bruggelingen - ondanks de vervuilde reien - toch van vers water konden voorzien!

Naar de markt

Heel wat pleinen en straten in de Brugse binnenstad waren in de middeleeuwen het toneel voor allerlei markten. Op veel plaatsen waren er dan ook permanente kramen of tijdelijke stallen voorzien. Allerhande producten zoals textiel, wol, specerijen, vis, boter, luxeproducten en nog veel meer werden er verhandeld.

De Bruggeling en zijn stiel

De ambachten hadden verschillende plaatsen waar ze samenkwamen of werkten. Hun ambachtshuizen waren vaak heel herkenbaar in het stadsbeeld en in de ambachtskapellen werden patroonheiligen vereerd. De vleeshouwers, wevers, ververs, smeden, merceniers en nog veel meer hadden elk hun eigen plaatsen in de stad.

Brugge, internationale handelsstad

Brugge was in de middeleeuwen een ware metropool. De stad telde Schotse, Portugese en Engelse handelaars die elkaar ontmoetten op de beurs. Ook de Duitse Hanze was present. Uit Spanje kwamen bovendien de Castiliaanse en Catalaanse handelaars en die uit Biskaje. Uit het Italiaanse gebied mocht Brugge handelaars ontvangen uit Genua, Firenze, Lucca en Venetië. Ze verbleven in de herbergen van de hosteliers. Daar zijn op vandaag nog steeds sporen van!

Kaartopties

Kleurlaag
Omranding van de kaartelementen
Begin opnieuw

Verwijder alle filters op de kaart

Even geduld. De kaart wordt geladen

Wist je dat Marcus Gerards wel een jaar werkte aan zijn kaart?

Wist je dat een Bruggeling in de middeleeuwen twee dagen weg was voor een bedevaart te voet naar Aardenburg?

Wist je dat Adriaan de Mil, theoloog, op bedevaart ging naar Jeruzalem en pas 59 weken en 2 dagen later terug aankwam in Brugge?

Wist je dat Marcus Gerards wel een jaar werkte aan zijn kaart?

Wist je dat een handelaar er in de middeleeuwen 20 à 25 dagen over deed om van Brugge naar Firenze te varen?

Wist je dat een Bruggeling die per boot naar Venetië wou al snel 50 dagen onderweg was?

Wist je dat handelaars in de middeleeuwen 1 à 2 dagen nodig hadden om van Sluis naar Brugge te varen en dat dat in 1413 al opgelopen was tot 12, 16 of meer dagen door de verzanding van het Zwin?

Welkom

Het luik MAGIS van deze website bevat de databank over de Brugse geschiedenis gebaseerd op de kaart van Marcus Gerards.

Ontdek het reilen en zeilen van Brugge als handelsstad in de middeleeuwen en de zestiende eeuw. Zie ook hoe en waar de ambachten functioneerden en ga op onderzoek uit in de fascinerende kaart.

Klik op het tabblad ‘Zoektips’ voor meer uitleg over hoe je de beste resultaten uit een zoekopdracht kan halen.

Zoektips

In het zoekveld bovenaan kunt u allerhande informatie opzoeken.

  • Je kan bijvoorbeeld de naam van een gebouw of monument intikken.
  • Of je kan zoeken naar een straat door de huidige straatnaam in te geven of een historische straatnaam.
  • Je kan ook op zoek gaan naar gebouwen met bepaalde bouwkundige kenmerken zoals trapgevels.
  • Wil je weten welke producten waar verhandeld werden? Tik dan bijvoorbeeld ‘kledij’ of ‘zuivel’ in het veld boven de kaart.
  • Je kan ook zoeken naar de plaatsen waar de verschillende Brugse ambachten gevestigd waren door bijvoorbeeld ‘tinnenpotgieters’ in te geven in het zoekveld.
  • En ten slotte kan je de naam van een familie of een kloosterorde intikken of een ander trefwoord.

Wil je eerder de geschiedenis van Brugge ontdekken via de verhalen van de bloeiende handel en ambachten? Klik dan op ‘volg de verhalen’ en kies of je ondergedompeld wil worden in het middeleeuwse handelsleven, de haven, de markten of de ambachten van Brugge. Daar kan je kiezen met welk stukje van het verhaal je begint door op de links te klikken.

Klik op een element op de kaart om informatie op te roepen. Via het tabblad comments kan je meedelen wat jij weet over dat element. Bij sommige elementen is er ook een tabblad om dat element in de hedendaagse Google Streetview te bekijken. Het tabblad met het dubbele accent geeft aan dat je historische citaten over die plaats kan lezen. Af en toe is er ook een tabblad met afbeeldingen. En ten slotte kan je een element ook heel gemakkelijk delen via e-mail, facebook, twitter en LinkedIn door op het icoontje te klikken.

Gebruik de knoppen links bovenaan om de kaart te verschuiven of houd de linker muisknop ingedrukt. De kaart vergroten of verkleinen kan ook met de knoppen links bovenaan of door te scrollen.

Volg de pijlen die rond de kaart verschijnen om zoekresultaten terug te vinden die buiten het scherm vallen. Klik op ‘Begin opnieuw’ om je selectie te verwijderen.Klik op het vraagteken rechts bovenaan om dit kader terug op te roepen. Gebruik de knoppen ernaast om informatie op te roepen over Marcus Gerards en over het project MAGIS Brugge.

Disclaimer

De partners van het MAGIS Brugge-project nodigen bezoekers uit om de online informatie voor persoonlijke, educatieve, wetenschappelijke en andere niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Door de website te gebruiken voor het raadplegen van informatie accepteert en aanvaardt de gebruiker zich te zullen houden aan de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op de pagina’s en de verzameling inhoud van deze website en databank, bestaande uit tekst, afbeeldingen, audio, databank, ontwerp, codes en software, zijn voorbehouden aan de projectpartners: het Bruggemuseum, het stadsarchief Brugge, de Universiteit Gent, de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel. De partners bezitten echter niet noodzakelijk elke component van de verzameling. De inhoud die de projectpartners beschikbaar maken op de website kan eigendom zijn van de projectpartners, eigendom van anderen en gebruikt met hun toestemming (zoals ‘user-generated content’) of gebruikt overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. Een deel van de inhoud is beschikbaar in het publieke domein en een deel is beschermd onder de rechten van derden, zoals copyright, handelsmerk, publiciteitsrechten, privacy en contractuele beperkingen. De projectpartners streven ernaar de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de inhoud van MAGIS Brugge te respecteren. De projectpartners trachten de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken te waarborgen. De projectpartners hebben dan ook voor zover redelijkerwijs mogelijk is zich er van vergewist dat geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de inhoud van onderhavige site, gelieve deze zich in verbinding te stellen met de projectpartners via de contactpagina. Indien u meent dat het auteursrecht van een auteur, fotograaf, kunstenaar of zijn/haar erfgenamen geschonden wordt of dat het portretrecht geschonden wordt, contacteer dan de beheerder via de contactpagina of de instelling in kwestie indien de informatie aangeleverd werd door een derde zodat de situatie kan worden rechtgezet en er in samenspraak met de rechtmatige eigenaar een oplossing kan worden gezocht.

Toegestaan gebruik

De projectpartners roepen op om op eerlijke wijze gebruik te maken van de inhoud zoals bepaald door de wetten op het copyright. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze ook, behalve voor privégebruik of rekening houdend met de Belgische Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Voor elke overname van informatie is een verwijzing vereist naar de URL en de intellectuele auteur(s) van deze informatie, namelijk diegene(n) die als referentie worden vermeld (niet de invoerder). De projectpartners staan persoonlijk, educatief, wetenschappelijk en ander niet-commercieel gebruik van de inhoud toe onder de volgende voorwaarden: * De intellectuele auteur en de bron van de inhoud moeten geciteerd worden zoals ook gedaan wordt bij materiaal uit een geprint boek. * Het citeren van en het linken naar de MAGIS Brugge-website als bron van de inhoud is vereist. * Boodschappen betreffende copyright, handelsmerk of eigendom die in of naast de tekst, afbeeldingen of data staan, mogen niet verwijderd worden. * Alle voorwaarden of beperkingen gespecifieerd in de metadata of die op een andere wijze van toepassing zijn op de inhoud en die geen copyright (handelsmerk, publiciteit, privacy of contractuele beperkingen) zijn, dienen nageleefd te worden. Voorbeelden voor het verwijzen naar (inhoud uit) de databank: * Verwijzen naar de databank: BRUGGEMUSEUM, STADSARCHIEF BRUGGE, UGENT, KU LEUVEN EN VUB. MAGIS Brugge. MArcus Gerards Informatie Systeem Brugge. Brugge, sinds 2012, met steun van de Vlaamse Overheid. URL: www.kaartenhuisbrugge.be/magis(geraadpleegd op 24 juli 2013). * Verwijzen naar een specifiek record: ‘Het Belfort’, in BRUGGEMUSEUM, STADSARCHIEF BRUGGE, UGENT, KU LEUVEN EN VUB. MAGIS Brugge. MArcus Gerards Informatie Systeem Brugge. Brugge, sinds 2012, met steun van de Vlaamse Overheid. URL: www.kaartenhuisbrugge.be/magis (geraadpleegd op 24 juli 2013).

Onrechtmatig gebruik vereist voorafgaande schriftelijke toestemming

De inhoud mag niet gebruikt worden voor commercieel en professioneel gebruik. Dit betekent dat de inhoud niet verkocht mag worden, net zo min als materialen, producten of diensten die de inhoud gebruiken en integreren. De inhoud mag ook niet gebruikt worden om producten of diensten te promoten. Indien u de inhoud wenst te gebruiken voor elk doel dat buiten het toegestaan gebruik valt, zoals commercieel gebruik of publicatie (uitgezonderd wat is toegestaan door het citaatrecht binnen de copyright wetgeving), dient u voorafgaandelijk geschreven toestemming te verkrijgen van de projectpartners (of een andere eigenaar van de inhoud indien van toepassing). Neem hiervoor contact op met de beheerder via de contactpagina.

Aansprakelijkheid

De projectpartners stellen zoveel mogelijk kwalitatieve informatie ter beschikking en streven juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens na. De projectpartners zijn echter niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten op de site. De projectpartners kunnen in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site worden verstrekt of uit het onvolledige, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan. De projectpartners kunnen evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze site maakt. Voor links naar websites of naar webpagina’s van derden, waarover de projectpartners geen zeggenschap hebben wat betreft de inhoud of andere kenmerken, zijn de projectpartners in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk. Indien enige bepaling van deze voorwaardenonafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en de afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Voorbehoud van rechten

De projectpartners behouden zich het recht om deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer gelijk wanneer te wijzigen zonder kennisgeving hiervan. Veranderingen zijn van kracht van zodra ze op de website verschijnen. Gelieve regelmatig te controleren voor updates. Het falen van de projectpartners om elk van deze voorwaarden af te dwingen, vormt geen opheffing van deze voorwaarden.

Privacy

De projectpartners wensen de privacy van elke bezoeker van deze site te garanderen en doen dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wanneer u een vraag of opmerking richt naar de projectpartners of wanneer u gebruik maaktvan de commentfuncties op deze website, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen. De projectpartners zullen deze informatie nooit bekend maken, noch aan derden doorgeven, behalve indien ze daartoe verplicht worden door een gemachtigde overheidsinstantie. De informatie zal enkel gebruikt worden in verband met onze service(s), we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, kunnen deze in onze bestanden worden opgenomen en verwerkt worden voor het beheer van het ledenbestand en de website. De gegevens zijn enkel zichtbaar voor de beheerder, geen enkele andere persoon heeft toegang tot deze informatie.

Wie was Marcus Gerards?

Close

Marcus Gerards was een zestiende-eeuwse schilder en graveur. Hij maakte voornamelijk gravures als afbeeldingen in boeken. In 1561 kreeg hij de opdracht van het stadsbestuur om een plan van Brugge te tekenen. De bedoeling was dat hij de waterwegen breder zou tekenen dan ze in werkelijkheid waren. Zo zou te zien zijn dat Brugge voor handelsschepen nog steeds vlot te bereiken was van over zee. Hij heeft dat dan ook netjes zo uitgevoerd. Hierdoor geeft de kaart op verschillende plaatsen de verkeerde verhoudingen aan.

Marcus Gerards was geen cartograaf. Het is dan ook onvoorstelbaar hoe hij op een jaar tijd dit meesterwerk kon afleveren. De kaart bevat enorm veel details. Deze moesten niet alleen getekend worden, maar ook in spiegelbeeld op koper gegraveerd worden. De details zijn misschien niet altijd even correct, maar de kaart geeft wel een schitterend en accuraat beeld van hoe Brugge er moet hebben uitgezien in de zestiende eeuw. Dit was ook nog net voor de godsdienstoorlogen die heel veel veranderingen hebben teweeg gebracht in het stadslandschap.

Gerards was een overtuigd protestant. In 1568 vluchtte hij al naar London om aan de doodstraf te kunnen ontsnappen.

De schrijfwijze van Marcus' familienaam doet al heel lang stof opwaaien. Verschillende varianten van zijn naam komen geregeld voor. Bij MAGIS kozen we voor 'Gerards', maar ook 'Gheeraerts' wordt vaak gebruikt. Het gaat hier dus telkens over één en dezelfde persoon.

Wie was Marcus Gerards?

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque suscipit porta auctor. Nulla in justo sit amet velit facilisis ullamcorper. Mauris et egestas justo, sit amet pellentesque ipsum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent ut magna ipsum. Quisque imperdiet quis quam ac lobortis. Pellentesque quis lacus sem. Vivamus nunc urna, posuere id mauris vel, aliquam euismod tellus. Aliquam placerat orci lacus, ac semper enim tempus vel.

Waarom dit project?

Close

De grote waarde van de kaart van Marcus Gerards zit in de enorme hoeveelheid details die erop getekend zijn. De kaart is niet alleen een tekening, maar ook een informatiebron voor de geschiedenis van Brugge. Dit feit bracht enkele onderzoekers op het idee om er iets meer mee te doen. Het plan groeide om een wetenschappelijk kennisplatform te maken, een databank vol met historische feiten over Brugge, gebaseerd en gevisualiseerd op dit fantastische stadsplan.

Dit idee werd ook effectief uitgewerkt in een samenwerking tussen Bruggemuseum, Stadsarchief Brugge, Universiteit Gent (Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies en Instituut voor Publieksgeschiedenis), KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel en studiebureau Caldenberga. Dit alles met de financiële steun van de Vlaamse Overheid. Het kennisplatform - ontwikkeld door GIM nv - bevat heel wat informatie over de Brugse geschiedenis. Allerhande wetenschappelijke literatuur en historische bronnen werden geraadpleegd om dit te realiseren. In eerste instantie concentreerden de projectpartners zich voornamelijk op de thema’s handel en ambachten. Dit zijn namelijk twee thema’s die de geschiedenis van middeleeuws Brugge heel sterk bepaald hebben.

Wie graag wil meewerken aan dit initiatief en informatie wil invoeren, kan terecht op het kennisplatform op www.magisbrugge.be.

Maar MAGIS is meer dan alleen een wetenschappelijk platform. MAGIS wil niet alleen onderzoekers, musea en erfgoedpartners bereiken, maar ook alle geïnteresseerden. Bruggelingen die hun huis willen opzoeken, leerkrachten geschiedenis die een uitstap willen voorbereiden, toeristen die hun city-trip willen plannen en gewoon iedereen die ook maar een beetje geïnteresseerd is in de kaart of in de geschiedenis van Brugge. Daarom werd deze publieksvriendelijke website gemaakt die deze fantastische kaart en de daaraan verbonden databank ook ontsluit voor het grote publiek.

Veel plezier!

Help?

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque suscipit porta auctor. Nulla in justo sit amet velit facilisis ullamcorper. Mauris et egestas justo, sit amet pellentesque ipsum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent ut magna ipsum. Quisque imperdiet quis quam ac lobortis. Pellentesque quis lacus sem. Vivamus nunc urna, posuere id mauris vel, aliquam euismod tellus. Aliquam placerat orci lacus, ac semper enim tempus vel.

Commentaar op Handelshuis De la Torre

Close
comments powered by Disqus

Streetview van Handelshuis De la Torre

Close

Citaten over

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque suscipit porta auctor. Nulla in justo sit amet velit facilisis ullamcorper. Mauris et egestas justo, sit amet pellentesque ipsum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent ut magna ipsum. Quisque imperdiet quis quam ac lobortis. Pellentesque quis lacus sem. Vivamus nunc urna, posuere id mauris vel, aliquam euismod tellus. Aliquam placerat orci lacus, ac semper enim tempus vel.

Afbeeldingen van

Close

Marcus Gerards tekende nog stadswallen

Marcus Gerards tekende nog stadswallen

Marcus Gerards tekende nog stadswallen

Marcus Gerards tekende nog stadswallen

Marcus Gerards tekende nog stadswallen

Marcus Gerards tekende nog stadswallen

Marcus Gerards tekende nog stadswallen

Marcus Gerards tekende nog stadswallen

Marcus Gerards tekende nog stadswallen

Marcus Gerards tekende nog stadswallen

Menu